Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023

Загальна інформація Склад Засідання
 

Вчена рада

Вчена рада інституту – є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут інституту. Головою вченої ради є за посадою директор інституту, заступником голови – заступник директора інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту. Кількісний склад членів вченої ради визначається в Статуті інституту і складає 19 членів.

Вчена рада інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності інституту і рекомендує їх до затвердження відповідним відділенням та Президією НАН України.

Розглядає питання:

 

 • пов'язані з удосконаленням структури інституту; координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • проведення нарад і конференцій;
 • міжнародного наукового співробітництва інституту;
 • науково-видавничої діяльності; висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;
 • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора інституту; обрання наукових працівників за конкурсом;
 • порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених та почесних звань;
 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України;
 • аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Ухвалює:

 • програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • річний звіт про наукову роботу інституту.

Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників; теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів).

Рекомендує:

 • кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань інституту;
 • інші питання, які передбачені статутом інституту.

Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50 % присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням вченої ради) голосуванням, якщо статут інституту не передбачає іншого порядку.

 

 

Щодо вченого звання с.н.с., професора

Регулюється порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, що введиний наказом МОН України від 14.01.2016 № 13 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313

Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:

 1. які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів на посаді завідуючого (начальника) науковим відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;
 2. яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
 3. яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 4. які мають:
  • стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років, у тому числі останній календарний рік на одній із зазначених вище посад;
  • наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради);
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1) або наявність у здобувача не менше ніж 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
 5. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
 6. які підготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук).

 

Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:

 1. яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
 2. які мають:
  • стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;
  • наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);
 3. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.
 4. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.